Προσωπικά στοιχεία
Σπουδές
Ερευνητικό έργο
Δημοσιεύσεις
Συμμετοχή σε επιστημονικούς συλλόγους
Λοιπά

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (βιογραφικό, cv in english)

 

Προσωπικά στοιχεία
 Ονοματεπώνυμο Καλιαμπάκος Χ. Δημήτριος
 Βαθμίδα Καθηγητής Ε.Μ.Π.
 Γραφείο 2.31
 Τηλέφωνο (+30) 2107722211
 Φαξ (+30) 2107722156
 e-mail dkalATcentral.ntua.gr*
(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"
Σπουδές
Ερευνητικό έργο
Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 60 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ενδεικτική λίστα ερευνητικών προγραμμάτων:
α) Σην αποκατάσταση των ρυπασμένων εδαφών μέσω της εκσκαφής, μεταφοράς και απόθεσης ρυπασμένων αποθέσεων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Σ.Π.Π.Λ.
β) Σην κατασκευή ενός υπογείου χώρου για την αποθήκευση ειδικών τοξικών
αποβλήτων, τα οποία βρίσκονται εντός του Σ.Π.Π.Λ.
γ) Σην εγκατάσταση ενός σύγχρονου περιβαλλοντικού εργαστηρίου στο χώρο του
Σ.Π.Π.Λ., για την παρακολούθηση των έργων.

Δημοσιεύσεις

Έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 120 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων:

 

 1. K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, A. Aφέντης, “Δολομίτης Στεφάνης- Iδιότητες, Xρήσεις, Προοπτικές”, B‟ Συνέδριο για τον Oρυκτό Πλούτο - TEE, Πρακτικά Συνεδρίου, A‟ Tόμος, σελ. 154-173, Aθήνα, 1987.
 2. K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, Γ. Pαζής, “Παραγωγή πληρωτικού από Δολομίτη Στεφάνης”, Mεταλλειολογικά - Mεταλλουργικά Xρονικά, σελ. 65-73, Iούλιος - Δεκέμβριος 1989.
 3. K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, Γ. Pαζής, “Tα πληρωτικά και οι χρήσεις τους”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 72, σελ. 17-26, 1991.
 4. K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, Γ. Aνδρόνικος, “Aμμοβολή: Παρόν και Mέλλον”, Mεταλλειολογικά - Mεταλλουργικά Xρονικά, σελ. 65-73, Oκτώβριος - Δεκέμβριος 1993.
 5. Δ. Kαλιαμπάκος, “Tο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Θάσου και η αξιοποίηση των παραπροϊόντων της εκμετάλλευσης μαρμάρου στην περιοχή”, Διημερίδα “Tο μάρμαρο ως συντελεστής ανάπτυξης της περιοχής Δράμας - Kαβάλας - Θάσου αλλά και της εθνικής οικονομίας”, TEE- ΓEΨTEE, Πρακτικά, Δράμα, Mάϊος 1994.
 6. D. Kaliampakos, “A New Expandable Blast-Cleaning Abrasive Material: A comparative Study of the Stefani Dolomite”, Plating and Surface Finishing - Journal of the American Electroplaters and Surface Finishers Society, pp. 69 – 74, September 1994.
 7. Δ. Kαλιαμπάκος, K. Παναγόπουλος, “Applicability of the dolomitic marble wastes of Thassos Island as filler, for limiting the relative harmful environmental impacts”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 92, σελ. 29-38, Σεπτέμβριος -Οκτώβριος 1994.
 8. D. Kaliampakos, G. Andronikos, “Improvement of Blast-Cleaning Efficiency and Release of its Environmental Impacts by the Use of Mineral Abrasive Materials”, COMMET International Symposium “Innovative Ocean Technology and Environmental Protection”, Athens, 20-22 October 1994.
 9. Δ. Kαλιαμπάκος, “Δυνατότητες αξιοποίησης των στείρων των λατομείων δολομιτικού μαρμάρου της περιοχής Δράμας - Kαβάλας - Θάσου ως πρώτη ύλη στην υαλουργία υψηλής ποιότητας”, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xημείας, Πρακτικά Συνεδρίου A΄τόμ., σελ. 59-63, Θεσσαλονίκη 1994.
 10. D. Kaliampakos, K. Panagopoulos, “Recovery of economic value from the marble wastes of Thassos Island, Greece”, Recovery, Recycling, Re-integration, EMPA - Swiss Federal Institute of Technology - Chalmer University of Technology - Swedish National and Research Institute, Geneva, Switzerland, International Congress Proceedings, Vol. II, pp. 187-192, February 1995.
 11. Δ. Kαλιαμπάκος, H. Πετσάλας, “Eπίδραση της χρήσης ανθρακικών πληρωτικών σε εφαρμογές μαλακού πολυβινυλοχλωριδίου (PVC)”, Oρυκτός Πλούτος, τ.94, σελ. 13-20, Ιανουάριος – Μάρτιος 1995.
 12. D. Kaliampakos, A. Moutsatsou, J. Skotaras, “Comparative evaluation of the wastes of the marble quarries, as paint fillers” Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section C, Vol. 105, pp. 37-42, January - April 1996.
 13. Δ. Kαλιαμπάκος, “Δυνατότητες εφαρμογής ενός νέου μη μεταλλικού αποξεστικού υλικού σε επιφανειακές κατεργασίες της αεροπορικής βιομηχανίας”, Hμερίδα, “Eιδικές Eπιφανειακές Kατεργασίες: Tεχνολογία και Eφαρμογή στην Eλλάδα”, TEE, Aθήνα, 9 Μαρτίου 1995.
 14. D. Kaliampakos, “Rehabilitation of abandoned quarry sites: How an expensive Activity can be transformed into a beneficial business”, Proceedings of the International Conference Minerals, Metals & the Environment, pp. 463-473, 1996.
 15. D. Kaliampakos, “Rehabilitation of abandoned quarry sites in urban districts”, Proceedings SWEMP ‟96, Vol. 1, pp. 671-677, Cagliari, Italy, 7-11 October 1996.
 16. Δ. Kαλιαμπάκος, K. Παναγόπουλος, I. Kουμαντάκης, A. Σοφιανός, “H περιβαλλοντική σημασία της χρήσης υπογείων οδικών έργων: H περίπτωση της Δ.Περιφερειακής Λεωφόρου Yμηττού”, KEΔE Eπιστημονική έκδοση, τεύχη 125 - 132, 1995 - 1996.
 17. K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, A. Mπενάρδος, “Δυνατότητες υπεδαφικής αποθήκευσης πετρελαίου. Σύγχρονες τάσεις, διεθνής εμπειρία”, Hμερίδα T.E.E., 6 Νοεμβρίου 1996.
 18. K. Panagopoulos, D. Kaliampakos, G. Andronikos, D. Damigos, “Erosion Control in Abandoned Quarries Reclamation”, First Conference on the Role of Engineering Towards Better Environment, RETBE „96, pp. 361-370, Alexandria, December 1996.
 19. K. Πάνου, A. Σοφιανός, Δ. Kαλιαμπάκος, “Eπιλογή μεταξύ σήραγγας και ορύγματος οδοποιίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή με τη χρήση της μεθόδου της αναλυτικής ιεράρχησης”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Mηχανικής, σελ. 351-358, Πάτρα, 20 - 22 Mαρτίου 1997.
 20. Δ. Kαλιαμπάκος, “H λατομική δραστηριότητα στην περιοχή του Aμβρακικού: Περιβαλλοντκές επιπτώσεις και δυνατότητες αποκατάστασης”, 2ο Συνέδριο για την Προστασία και τη Διάσωση του Aμβρακικού, 11 -13 Iουνίου 1997.
 21. K. Panou, D. Kaliampakos, I. Koumantakis, “Investigation of Stability Conditions in Uncontrolled Landfills: A New Approach”, Proceedings of International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Vol. 2, pp. 2069-2074, Athens, 23-27 June 1997.
 22. K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, M. Γρόσσου - Bαλτά, Γ. Aνδρόνικος, Υ. Xαλκιοπούλου, “Aξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανοιχτής αμμοβολής με χρήση αποκαμινευμάτων - Eναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισής τους”, 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Eπιστήμης και Tεχνολογίας, σελ. 416 - 424, Mόλυβος Λέσβου, 1-4 Σεπτεμβρίου 1997.
 23. K. Panagopoulos, D. Kaliampakos, M. Menegaki, I. Bardani, “Rehabilitation of the quarry of Akra Tourla, Salamina, Greece. A case study on the evaluation of reclamation alternatives”, Proceedings of Mine Planning & Equipment Selection „97, pp. 915-920, Ostrava, Czech Republic, 3 - 9 September 1997.
 24. G. Andronikos, L. Koumantaraki, D. Kaliampakos, “Implication of Land Use Planning Considerations in the Rehabilitation of Quarries in Urban Areas”, Proceedings of Athens International Conference: Urban, Regional, Environmental Planning & Informatics to Planning in an Era of Transition, pp. 587-602, Athens, Greece, 22- 24 Oct. 1997.
 25. G. Andronikos, D. Labrakis, D. Kaliampakos, “Using Silica-Free Industrial Minerals as Expendable Blast-Cleaning Abrasives: The Case of the Crete Dolomite” Proceedings of SSPC ‟97, pp. 288-294, November 1997.
 26. D. Kaliampakos, D. Damigos, A. Benardos, “Environmental Management of an Agreegate Quarry: A complex case study”, First International Conference on Information Technologies in the Minerals Industry (via the Internet), 1-12 December 1997.
 27. D. Kaliampakos, D. Damigos, “Quarry Rehabilitation in Attica”, Mining Environmental Management, Vol. 6, No 1, pp. 13-14, January 1998.
 28. D. Kaliampakos, D. Damigos, “Computer aided design of backfilling restoration following the original contour of mined land”, 27th International Symposium on Computers Applications in the Mineral Industries, APCOM ‟98, pp. 47-52, London, U.K., 19-23 April 1998.
 29. Δ. Kαλιαμπάκος, Δ. Δαμίγος, K. Παναγόπουλος, I. Kουμαντάκης, “Aποκατάσταση ανενεργών λατομείων σε αστικές περιοχές. H περίπτωση “Π. Bιαρόπουλου” Γαλατσίου”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 106, σελ. 29-37, Iαν.- Mάρτ. 1998.
 30. Δ. Kαλιαμπάκος, M. Mπούργος, “H παραγωγή χρωμάτων και πλαστικών προϊόντων στην Eλλάδα, ως αγορά πληρωτικών υλικών”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 107, σελ. 19-32, Aπρ.-Iούνιος 1998.
 31. D. Kaliampakos, I. Bardani, M. Menegaki, “Environmental Impacts of Mining and Social Attitude: A view through the records”, Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment IV”, pp. 960-966, Halkidiki, Macedonia, Greece, 1-4 July 1998.
 32. D.C. Kaliampakos, “Rehabilitation of an abandoned quarry used as uncontrolled landfill”, International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment, Vol. 12, pp. 61-65, 1998.
 33. D.C. Kaliampakos, K.D. Panou, D.G. Damigos, “Integrated Multicriteria and Cost – Benefit Analysis Methodology for Appraisal of After–use Plans for Quarries in Urban Areas”, International Mining and Minerals, Vol. 2, No 15, pp. 67-74, March 1999.
 34. A. Mavropoulos, D. Kaliampakos, “International Report: Uncontrolled landfill investigation – A case study in Athens”, Waste Management and Research, Vol.17, No 2, pp. 159-164, April 1999.
 35. D.C. Kaliampakos, A.G. Benardos, “Sustainable Aggregate Quarrying in Athens (Greece): Problems and Solutions”, Proceedings of Global Conference on Environmental Control in Mining and Metallurgy, GME ‟99, pp. 108-114, Beijing, China, 24-27 May 1999.
 36. D. Damigos, D. Kaliampakos, “Using Environmental Economics to Evaluate Quarry Rehabilitation Alternatives”, Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology, Vol. B, pp. 514-521, Pythagorion, Samos, Greece, 30 August – 2 September 1999.
 37. D. Kaliampakos, M. Menegaki, “Utilising Silicate Mining Wastes: A Case Study”, Proceedings of VIII Balkan Mineral Processing Conference, pp. 683-688, Belgrade, Yugoslavia, 13-18 September 1999.
 38. A. Mavropoulos, D. Kaliampakos, “Investigation Methodology For Uncontrolled Landfills”, Proceedings Sardinia 99, 7th International Waste Management and Landfill Symposium, pp. 501-508, Cagliari, Italy, 4-8 October 1999.
 39. Π. Σσακίρης, Ι. Σσώλας, Δ. Καλιαμπάκος, “Εκτίμηση του επιτοκίου προεξόφλησης στη βάση ανάλυσης δεδομένων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η περίπτωση των μεταλλουργικών επιχειρήσεων”, Σεχνικά Φρονικά, TEE, τ. 1-2, σελ.19-29, 1999.
 40. D.C. Kaliampakos, A.G. Benardos, “Quarrying and sustainable development in large urban centres: A contradiction in terms?”, CIM Bulletin, Vol. 93, No 1040, pp. 86-89, May 2000.
 41. D. Kaliampakos, D. Damigos, “Mining Regulation in Greece: Perspectives on its Environmental Performance”, Proceedings V International Conference on Clean Technologies for the Mining Industry, pp. 271-277, Santiago, Chile, 9-13 May 2000.
 42. Παναγόπουλος Α., Μπενάρδος Α., Καλιαμπάκος Δ., Κουμαντάκης Ι., Παναγόπουλος Κ., “Δυνατότητες αξιοποίησης εγκαταλειμμένων – ανενεργών μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδας”, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ορυκτού Πλούτου, σελ. 247-253, Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2000.
 43. Καλιαμπάκος Δ., “Εξέλιξη και προοπτικές της σχέσης Μεταλλευτική Δραστηριότητα - Περιβάλλον – Κοινωνία στην Ελλάδα”, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ορυκτού Πλούτου, σελ. 265-273, Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2000.
 44. Μπενάρδος Α., Μαυρίκος Α., Προυσιώτης Ι., Σκοπαράντζος Κ., Καλιαμπάκος Δ., Παναγόπουλος Κ., “Σεχνικοοικονομική εφικτότητα της υπόγειας λατόμευσης αδρανών στην Αττική”, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ορυκτού Πλούτου, σελ. 553-559, Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2000.
 45. E.K. Baliktsis, D.C. Kaliampakos, D.G. Damigos, “Blasting vibration limits to prevent human annoyance remarks from some case studies”, Mineral Resources Engineering, Vol. 10, No 1, pp. 71-82, January - March 2001.
 46. Β. Πρωτονοτάριος, Ν. Πέτσας, Α. Μουτσάτσου, Δ. Καλιαμπάκος, “Προσδιορισμός και κατανομή της συγκέντρωσης βαρέων και τοξικών μετάλλων σε δείγματα αιωρούμενων σωματιδίων βιομηχανικής περιοχής”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φημικής Μηχανικής, σελ. 933-936, Αθήνα, Ιούνιος 2001.
 47. D. Damigos, D. Kaliampakos, “Economic valuation of mined land reclamation: An application of individual travel cost method in Greece”, International Conference, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environment Protection, SGEM, pp. 421-422, Varna, Bulgaria, 3 - 9 June 2001.
 48. D.C. Kaliampakos, A.G. Benardos, A.A. Mavrikos, “Underground Oil Storage Perspectives in Greece”, Proceedings of the International Symposium on Geotechnical Issues of Underground Space Use for Environmentally Protected World, pp. 333-337, Ukraine, 26-29 June 2001.
 49. Δ. Καλιαμπάκος, Δ. Δαμίγος, “Ειδικά προβλήματα αποκατάστασης του τοπίου σε λατομικούς χώρους”, Σιμητική έκδοση για τον Ομότιμο Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπαγεωργάκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2001.
 50. A.G. Benardos, D.C. Kaliampakos, J.G. Prousiotis, A.A. Mavrikos, K.A. Skoparantzos, “Underground aggregate mining in Athens: a promising investment plan”, Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 16, Issue 4 pp. 323-329, October 2001.
 51. D.C. Kaliampakos, “Underground aggregate mining: International trends and perspectives”, Proceedings of the Tenth International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, pp. 249-254, New Delhi, India, 19-21 November 2001.
 52. D.C. Kaliampakos, M.E. Menegaki, “Bridging the Gap Between Quarrying Activity and the Public: A Case Study in Athens, Greece”, International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment, Vol. 15, No. 4, pp. 257-266, 2001.
 53. Δ. Καλιαμπάκος, Α. Μαυρόπουλος, Ι. Προυσιώτης, “Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων μεταλλείων και λατομείων ως χώρων υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων”, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου ΕΕΔΣΑ με θέμα: “Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων για Βιώσιμη Ανάπτυξη στον 21ο αιώνα”, Αθήνα, 28 Υεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2002.
 54. K. Modis, D. Kaliampakos, D. Labrakis, “A new approach to surface roughness characterization using geostatistics”, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 41, No 2, pp. 243-248, 2002.
 55. D. Labrakis, G. Andronikos, D. Kaliampakos, “Evaluating abrasive minerals”, Industrial Minerals, No 418, pp. 42-47, July 2002.
 56. V. Protonotarios, N. Petsas, D. Damigos, D. Kaliampakos, A. Moutsatsou, “Levels, composition and origin of particulate matter (PM10 and TSP) in a former mining-industrial site at the city of Lavrion, Greece”, Proceedings of the First International Conference on Waste Management and the Environment, pp. 363-372, Cadiz, Spain, 4-6 September 2002.
 57. D.C. Kaliampakos, A.G. Benardos, A.A. Mavrikos, “Underground Storage Warehouses in Attica, Greece: A Feasible Long – Term Solution”, ACUUS 2002, 9th International Conference, Urban Underground Space: A Resource for Cities, Torino, Italy, November 14-16, 2002.
 58. Kaliampakos D., Mavrikos A., “Restoration vs. Rehabilitation in Marble Quarries. A Case Study in Greece”, Apré-mine 2003, International Symposium, Post – Mining, Impacts and Risk Management, Nancy, France, February 5-7, 2003.
 59. Kaliampakos D., Menegaki M., “Transforming and Old Asbestos Mine into a Hazardous Waste Repository: Pros and Cons”, Apré-mine 2003, International Symposium, Post – Mining, Impacts and Risk Management, Nancy, France, February 5-7, 2003.
 60. D. Damigos, D. Kaliampakos, “Assessing the Benefits of Reclaiming Urban Quarries: A CVM Analysis”, Landscape and Urban Planning, Vol. 64, Issue 4, pp. 249-258, 2003.
 61. D. Damigos, D. Kaliampakos, “Environmental Economics and the Mining Industry: Monetary benefits of an abandoned quarry rehabilitation in Greece”, Environmental Geology, Vol. 44, Number 3, pp. 356-362, June 2003.
 62. Kaliampakos D., Mavropoulos A., Prousiotis J., “Abandoned mines as hazardous waste repositories in Europe”, Proceedings of the 18th International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA U.S.A., 23-26 March 2003.
 63. D. Kaliampakos, D. Damigos, “Determination of particulate matter rates to prevent socio-economic impacts from outdoor abrasive blast-cleaning operations”, presented in Air Pollution 2003 International Conference, Catania, Sicily, September 2003, Proceedings of the 12th International Conferenhce on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution, pp. 189-198, 2004.
 64. D. Kaliampakos, A. Mavropoulos, D. Damigos, “Reducing risk of exposure from hazardous waste repositories”, presented in Environmental Health 2003 International Conference, Catania, Sicily, September 2003. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Waste Management and the Environment II (Waste Management 2004)», ed. C.A. Brebbia, S. Kungolos, V. Popov, and H. Itoh, (Eds.), Wessex Institute of Technology, UK, pp. 137-146.
 65. Kaliampakos D., Mavrikos A., “Underground development in Greece: history, current situation and trends”, Proceedings of the 1st Conference on Sustainable Development & Management of the Subsurface, Utrecht, Netherlands, 5-7 November 2003.
 66. Kaliampakos D., Menegaki M., “Hazardous waste repositories in underground mines. A possible solution to an ever pressing problem”, Proceedings of the 1st Conference on Sustainable Development & Management of the Subsurface, Utrecht, Netherlands, 5-7 November 2003.
 67. I.E. Zevgolis, A.A. Mavrikos, D.C. Kaliampakos, “Construction, storage capacity and economics of an underground warehousing-logistics center in Athens, Greece”, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 19, pp. 165-173, 2004.
 68. G. Andronikos, D. Labrakis and D. Kaliampakos, “Evaluation of surface preparation for abrasive blast cleaning in ship repairing”, Journal of Ship Production, Published quarterly by The Society of Naval Architects and Marine Engineers, Vol. 20, Number 1, pp. 7-15, February 2004.
 69. D. Damigos, A. Benardos and D. Kaliampakos, “The space beneath: Developing the new human-friendly cities”, Proceedings of the 1st International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, pp. 641 - 646, Hania, Crete, Greece, 7- 9 June 2004.
 70. Πάνου, Κ., Μπενάρδος, Α., Σοφιανός, Α., Καλιαμπάκος, Δ., “Η Περιβαλλοντική σημασία των Τπογείων Έργων”, Σιμητικός τόμος Ομ. Καθηγητή Α. Υραγκίσκου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σελ. 187-197, Αθήνα 2005
 71. D.C. Kaliampakos and A.A Mavrikos, “Underground Development: A Path Towards Sustainable Cities”, presented in the Third International Conference on Urban Regeneration and Sustainability – The Sustainable City”, Siena, Italy, 16 – 18 June 2004, Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Development and Planning, pp. 219-226, 2005.
 72. Damigos D. and Kaliampakos D., “Forecasting the effects of environmental changes on residential land prices: an application of fuzzy delphi method”, Proceedings of the thirteenth annual conference of EAERE, Budapest, Hungary, June 25-28th 2004.
 73. Δ. Καλιαμπάκος, Μ. Μενεγάκη, “Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα - Μια συνδυαστική λύση”, Σιμητική έκδοση στη μνήμη του Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Αντώνη Κοντόπουλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σελ. 331-343, Αθήνα 2004.
 74. A.G. Benardos, D.C. Kaliampakos, “A methodology for assessing geotechnical hazards for TBM tunneling - illustrated by the Athens Metro, Greece”, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, Vol. 41 pp. 987-999, 2004.
 75. Μπενάρδος, Α., Καλιαμπάκος, Δ., Σταματάκη, Σ., “Αποθήκευση Υυσικού Αερίου σε Κοιλότητες Ορυκτού Άλατος. Μια Νέα Δυνατότητα για την Ήπειρο?”, 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο ΕΜΠ: «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Μέτσοβο, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2004.
 76. A. Mavropoulos, M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Underground hazardous waste disposal: a dynamic alternative to current hazardous waste management”, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Management and the Environment (Waste Management 2004), Rhodes, Greece, 29 September – 1 October 2004, pp. 159-168.
 77. M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Towards an effective electronic waste management scheme in Attica, Greece”, presented in the 2nd International Conference on Waste Management and the Environment (Waste Management 2004), Rhodes, Greece, 29 September – 1 October 2004, Proceedings of the 3rd International Conference on Waste Management and the Environment, 2006, pp. 547-555.
 78. D. Damigos, V. Protonotarios, D. Kaliampakos, “Use of a Quantitative Risk Based Approach for Deciding Upon Short-term Remediation Methods of a Contaminated Site”, International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment (IJSMRE), Volume 18, Number 3, pp. 170-184, September 2004.
 79. A.G. Benardos, D.C. Kaliampakos, “Modelling TBM performance with artificial neural networks”, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 19, pp. 597-605, 2004.
 80. Δ. Καλιαμπάκος, Δ. Δαμίγος, “Σεχνικά Έργα και Επιπτώσεις από Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων: Μελέτη Περίπτωσης”, Σεχνικά Φρονικά, Επιστημονικές Εκδόσεις ΣΕΕ, Σειρά V: Θέματα Φημικού Μηχανικού και Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού, τ. 1-2, σελ. 31-42, Ιαν.-Δεκ. 2003.
 81. D.C. Kaliampakos, S.L. Manaras, C.S. Orfanos, A.A. Mavrikos, “Underground bus depot in Athens. A novel design approach”, Proceedings of the 10th ACUUS International Conference on Underground Space and Rock Mechanics, pp. 90-93, Moscow, Russia, 24-28 January 2005.
 82. D.C. Kaliampakos, N.I. Sofos, A.G. Benardos, “3D Visualization in Underground Space Development”, Proceedings of the 10th ACUUS International Conference on Underground Space and Rock Mechanics, pp. 94-98, Moscow, Russia, 24-28 January 2005.
 83. A.G. Benardos, D.C. Kaliampakos, “Hydrocarbon storage in unlined rock caverns in Greek limestone”, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 20, pp. 175-182, 2005.
 84. T. Karachaliou, D. Kaliampakos, “Redeveloping derelict urban space, The case study of Lavrio, Greece”, Proceedings of CABERNET 2005, The International Conference on Managing Urban Land, pp. 180-184, Belfast, Northern Ireland, UK, 13-15 April 2005.
 85. M.E. Menegaki, D.C. Kaliampakos, “Surface mining design: A systematic approach to the evaluation of visual impacts”, Proceedings of the International Conference on Mining and the Environment, Metals and Energy Recovery, Securing the Future, pp. 716-725, Vol. 2, Skelleftea, Sweden, 27 June – 1 July 2005.
 86. A.A. Valta, M.E. Menegaki, D.C. Kaliampakos, “Electronic waste management in Greece: Are people ready to get involved in the process?” Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology, pp. 1560-1565, Vol. A, Rhodes, Greece, 1-3 September 2005.
 87. K. Papani, A. Benardos, D. Kaliampakos, “Going underground: An LCA approach”, Proceedings of the International Conference on Innovation by Life Cycle Management (LCM), Vol. 1, Barcelona, Spain, 5-7 September 2005, pp. 231-235.
 88. M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Redesign aspects of lignite mine reclamation: A case study in Greece”, Proceedings of the International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, Milos, Greece, 12-14 September 2005, pp. 125-130.
 89. Βατάλης K., Καλιαμπάκος Δ., Καμπούρη Σ., Δαμίγος Δ. και Λαμπράκης Δ., “Αποτίμηση ποιότητας περιβάλλοντος μέσω έρευνας κοινής γνώμης σε περιοχές με έντονη μεταλλευτική και βιομηχανική δραστηριότητα”, Πρακτικά 2ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 8-12 Οκτωβρίου 2005.
 90. M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Landscape analysis as a tool for surface mining design”, Environment and Planning B: Planning and Design, 2006, Volume 33 (2) March, pages 185 – 196.
 91. M.F. Vaidanis and D.C. Kaliampakos, “Putting Aggregate Quarrying under the Spotlight of Sustainability”, Proceedings of the 12th Annual international Sustainable Development Research Conference, Hong Kong, 6-8 April 2006.
 92. A.G. Benardos and D.C. Kaliampakos, “Design of an Underground Hazardous Waste Repository in Greece”, Proceedings of the World Tunnel Congress and 32nd ITA general Assembly (AITES-ITA 2006) on Safety in the Underground Space, Seoul, Korea, 22 – 27 April, 2006.
 93. D. Damigos and D. Kaliampakos, “The „„battle of gold‟‟ under the light of green economics: a case study from Greece”, Environmental Geology (2006), Volume 50, N.2, May, pp. 202–218.
 94. D.C. Kaliampakos and A.A. Mavrikos, “Introducing a new aspect in marble quarry rehabilitation in Greece”, Environmental Geology (2006), Volume 50, N.3, June, pp. 353–359.
 95. M.E. Menegaki, T.I. Karachaliou and D.C. Kaliampakos, “Critical parameters for the design of an e-waste management system in Greece”, Proceedings of the 8th Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, 3-7 July 2006.
 96. A.A Mavrikos and D.C. Kaliampakos, “Underground development in urban areas: the birth, the evolution and the perspectives of the trend”, presented in the 4th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, Tallinn, Estonia, 17 - 19 July 2006, Proceedings of 3rd International Conference on Sustainable Development and Planning, pp. 219-228, 2007.
 97. Kaliampakos, D., Damigos, D. and Karachaliou, T., “Green economics as a tool for prioritising brownfields rehabilitation in Greece”, Proceedings of the 3rd International Conference on Prevention, Assessment, Rehabilitation and Development of Brownfield Sites, pp. 219 – 228, Tallinn, Estonia, 19 - 21 July 2006.
 98. Damigos, D. and Kaliampakos, D., “Developing fuzzy AHP system to evaluate rehabilitation alternatives of asbestos industrial complex”, Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. Inst. Min. Metall. C), Vol. 115, N. 3, 2006, pp. 139 – 144.
 99. Damigos, D. and Kaliampakos, D., “Economic aspects of modern environmental policy issues – A step forward”, Environmental Economics 2006, First International Conference, Mykonos, Greece, 13 – 15 September 2006, pp. 11-20.
 100. K.I. Vatalis and D.C. Kaliampakos, “An Overall Index of Environmental Quality in Coal Mining Areas and Energy Facilities”, Environmental Management, Vol. 38, N. 6, 2006, pp. 1031-1045.
 101. T. Karachaliou, D. Damigos and D. Kaliampakos, “Risk assessment in heavily contaminated lands”, Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science And Technology, Kos Island, Greece, 5-7 September 2007, pp. 593-600.
 102. A. Mavrikos and D. Kaliampakos, “Appraising the Environmental Advantages of Underground Storage Facilities in Athens, Greece”, Proceedings of the 11th ACUUS International Conference, Underground Space: Expanding the Frontiers, 10-13 September 2007, Athens, Greece, pp.267-272.
 103. Δ. Καλιαμπάκος, “Προς ένα νέο Πανεπιστήμιο. Αλλά ποιο;”, 5ο Διεπιστημονικό ΢υνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: “Παιδεία, έρευνα, τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο”, 27-30/09/2007, Μέτσοβο, Ελλάδα.
 104. D. Kaliampakos, D. Damigos and T. Karachaliou, “Using the “dry-tomb” technique in the remediation of heavily contaminated land”, Proceedings of the 10th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2007), Bangkok, Thailand, 11-13 December 2007.
 105. T. Karachaliou and D. Kaliampakos, “Bridging mining theory with soil remediation”, Proceedings of the 4th International Conference on Prevention, Assessment, Rehabilitation, Restoration and Development of Brownfield Sites, Cephalonia, Greece, 6 - 8 May 2008, pp.93-102.
 106. D. Damigos and D. Kaliampakos, “Assessing the external costs and the economic viability of the Greek steel industry”, 2nd International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, Cadiz, Spain, 28-30 May 2008.
 107. D. Kaliampakos, D. Damigos, T. Karachaliou and M. Christolis, “Safety measures in remediation works of heavily contaminated land under the spot of risk assessment”, Proceedings of the 1st International Conference on Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece, 1 – 3 October 2008.
 108. M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Forecasting aggregates demand: a case study in Attica, Greece”, International Journal of Mining, Reclamation and Environment 2009, 23:2, pp. 144 – 153.
 109. D. Kaliampakos, A. Benardos, “Developing the first underground hazardous waste repository in Greece”, Proceedings of the 3rd International Conference: “Towards sustainable development: Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management” (Amireg 2009), Athens, 7-9 September 2009, pp. 182-187.
 110. D. Kaliampakos, D. Damigos, V. Protonotarios, “Management of a highly contaminated structure resulted from metallurgical activity: The rare case of Konofagos Building”, Proceedings of the 3rd International Conference: “Towards sustainable development: Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management” (Amireg 2009), Athens, 7-9 September 2009, pp. 188-193.
 111. Θ. Καραχάλιου, Β. Πρωτονοτάριος και Δ. Καλιαμπάκος, “Εκτίμηση επικινδυνότητας του κτηρίου «Kονοφάγου» στο Σεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου”, Σιμητική έκδοση στη μνήμη του Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Νικολάου Σπυρέλλη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σελ. 321-328, Αθήνα 2009.
 112. D. Damigos, Κ. Triantafyllou and D. Kaliampakos, “Reclamation bonding practices in Greece” Proceedings of the 11th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2009), Banff, Alberta, Canada, 16-19 November 2009, pp. 122-129.
 113. D. Kaliampakos, A. Benardos, “On-site Underground Hazardous Waste Repositories: A Successful Model”, Proceedings of the 12th ACUUS International Conference, Using the underground of cities for a harmonious and sutainable urbam environment, Shenzhen, China, 18-19 November 2009, pp.14-18.
 114. Kaliampakos, D., Mavrikos, A, Athanassopoulos, S. and Papavasileiou, S., “Mining as an underground space producing activity: A financial point of view”, Proceedings of the 12th ACUUS International Conference, Using the underground of cities for a harmonious and sutainable urbam environment, Shenzhen, China, 18-19 November 2009, pp. 292-298.
 115. M.E. Menegaki, D.C. Kaliampakos, “European aggregates production: Drivers, correlations and trends”, Resources Policy 35 (2010) 235-244.
 116. Μπενάρδος, Α., Ζευγώλης, Ι., Μιχαλόπουλος Ι., Καλιαμπάκος, Δ., “Δημιουργία Υπόγειου Συγκροτήματος Βιολογικού Καθαρισμού στην Κέα. Μια Καινοτόμος Εφαρμογή”, 3ο Συνέδριο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Τγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας, Σκιάθος, pp. 99-104, 2010.
 117. M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Landscape impacts in open pit mine design: introducing a new method”, Proceedings of the 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2010), Prague, Czech Republic, 24-26 May 2010, pp. 314-321.
 118. N. Katsoulakos, D. Kaliampakos, “Optimizing biomass utilization in mountainous areas”, Proceedings of the International Conference on Global Change and the World's Mountains, Perth, Scotland, 26-30 September 2010.
 119. S. Giannakopoulou, D. Kaliampakos, “Valuing vernacular architecture: An innovative tool in sustainable tourism and development in mountain regions”, Proceedings of the International Conference on Global Change and the World's Mountains, Perth, Scotland, 26-30 September 2010.
 120. Μπενάρδος Α., Βαντόλας Β., Σσατσανίφος Φ., Χαρρόπουλος Π., Παναγιώτου Μ., Καλιαμπάκος Δ., “Γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήματα κατά την κατασκευή του πρώτου υπόγειου χώρου αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα”, 6ο Πανελλήνιο ΢υνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος, 29/09 - 1/10/2010, vol.3, pp. 125-132.
 121. D. Labrakis, D. Kaliampakos, “The Physical Attributes of Industrial Minerals as Basic Criteria for Their Applicability in Abrasive Blast Cleaning”, Proceedings of the XIIIth International Mineral Processing Symposium, Cappadocia-Nevşehir, Turkey, 6-8 October 2010, pp. 855- 864.
 122. A. Mavropoulos, D. Kaliampakos, “Landfills, complexity and biogas risk assessment”, Waste Management & Research 2011 29 (1) 99–106
 123. T. Karachaliou, D. Kaliampakos, “ORFA: Introducing a method for maximizing social profit from soil remediation funds”, Journal of Soils and Sediments (2011) 11:260–270.

 

Συμμετοχή σε επιστημονικούς συλλόγους

Λοιπά