Ερευνητικά Προγράμματα

 • “Προσδιορισμός Κατάλληλων Περιοχών για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Απόβλητων”, (Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε., 2011)
 • “Ανάλυση κοινωνικού κόστους οφέλους για το μεταλλευτικό έργο του Περάματος”, (Χρυσορυχεία Θράκης ΑΜΒΕ, 2010)
 • “Υπογειοποίηση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού με παράλληλη αποκατάσταση ανενεργού λατομείου”, (Δήμος Κέας, 2009)
 • “Ανάλυση της φέρουσας ικανότητας της Δυτικής Αττικής ως προς την υποδοχή βιομηχανικών δραστηριοτήτων”, (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, 2009)
 • “Εκτίμηση κινδύνου από τη διαχείρηση των παραπροϊόντων-αποβλήτων των λιγνιτικών ΑΗΣ στο λιγνιτικό κέντρο Πτολεμαϊδας (Χώροι Β' και Γ' στην εξωτερική απόθεση νότιου πεδίου)”, (ΔΕΗ Α. Ε., 2009)
 • “Σχεδιασμός των Έργων Εξυγίανσης και Επανάχρησης στην περιοχή «Σκουριές» του Λαυρίου”, (Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λαυρίου, 2008)
 • “Πρότυπη αποκατάσταση λατομείων Μερέντας Μαρκόπουλου”, (Λατομεία Μαρκοπούλου ΑΒΕΕ, 2007)
 • “Επιστημονική υποστήριξη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής και την λήψη απόφασης”, (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, 2007)
 • “Προσδιορισμός των αναγκών της Αττικής σε αδρανή υλικά μέσω εξειδικευμένης έρευνας αγοράς”, (Σύνδεσμος Λατομείων Ελλάδος, 2007)
 • “Εκτίμηση του κινδύνου από τη διαχείριση παραπροϊόντων-αποβλήτων των λιγνιτικών ΑΗΣ στο λιγνιτικό κέντρο Πτολεμαΐδας (χώρος εξωτερικής απόθεσης νότιου πεδίου”, (ΔΕΗ Α.Ε., 2006)
 • “Στρατηγικός σχεδιασμός λατόμευσης Δυτικής Αττικής - εκτίμηση αποθεμάτων”, (ΧΑΛΥΨ ΔΟΜ.ΥΛΙΚΑ Α.Ε./ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ Α.Ε./ΣΤΑΜ. Π. ΦΡΑΓΚΟΣ, 2006)
 • “Περιβαλλοντική προστασία και καινοτομία στην περιοχή της Δυτικής Αττικής”, (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, 2006)
 • “Στρατηγικός σχεδιασμός λατόμευσης του Νομού Ηρακλείου Κρήτης - Φάση Α: εκτίμηση αποθεμάτων”, (Λατομική Α.Ε., 2006)
 • “Έλεγχος και βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής συμβατότητας εργοστασίου σκυροδέματος και αποκατάσταση λατομείου αδρανών ”, (Αφοί Δ. Πέτσα Α.Ε., 2006)
 • “Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών απόβλητων στη Δυτική Αττική”, (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής, 2006)
 • “Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου για την οικονομική αποτίμηση του περιβάλλοντος”, (ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΚ ΙΙ, «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II», 2005)
 • “Ανάπτυξη εφαρμογής CVE (collaborative virtual environmenτ - συνεργασιακά εικονικά περιβάλλοντα) σε χώρους του Μετρό Θεσσαλονίκης”, (Αττικό Μετρό Α.Ε., 2005)
 • “Προσδιορισμός περιβαλλοντικών παραμέτρων όχλησης λατομείου αδρανών υλικών”, (Λατομική Α.Ε., 2004)
 • “Αξιολόγηση του συστήματος αερισμού στην υπό διάνοιξη σιδηροδρομική σήραγγα Ικονίου”, (Θεμέλη Α.Ε., 2004)
 • “Έρευνα Αγοράς και Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Εναλλακτικών Μεθόδων Εμπλουτισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών”, (ΙΓΜΕ, 2004)
 • “Καινοτομία και περιφερειακή πολιτική: ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε θέματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων”, (Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Αττικής, 2003)
 • “Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών απoβλήτων”, (Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Αττικής, 2003)
 • “Αξιολόγηση και επιλογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης – Πιλοτική εφαρμογή του υπό έκδοση Εγχειριδίου DRAFT REFERENCE DOCUMENT ON ECONOMICS AND CROSS-MEDIA EFFECTS”, (ΔΕΗ Α.Ε., 2003)
 • “Ανάλυση Κοινωνικού Κόστους – Οφέλους για το Μεταλλευτικό Έργο του Περάματος”, (ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ, 2003)
 • “Έρευνα χαρακτηριστικών αποβλήτων αμμοβολής”, (Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας, 2003)
 • “Υπεδαφική αποθήκευση υδρογονανθράκων”, (Ασπροφός Τεχνική Εταιρία Α.Ε., 2002)
 • “Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Κατασκευή του Έργου: Σύνδεση Αττικής Οδού με τη Δ.Π.Λ.Υ.”, (Δήμος Αγ. Παρασκευής, 2002)
 • “Διερεύνηση δυνατοτήτων αντιμετώπισης παραγωγικών προβλημάτων του Νομού Κοζάνης”, (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, 2002)
 • “Αξιολόγηση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης μεταλλείου "Μαύρων Πετρών" Ν. Χαλκιδικής”, (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2002)
 • “Ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντων μαρμάρου με την εισαγωγή εξελιγμένης τεχνολογίας παραγωγής πληρωτικών και την ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων στην αγορά” «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΕΡΛΕΠΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΡΟΙΝΤΩΝ», (ΠΕΠΕΡ 2000: ΜΕΓΚΑ ΜΑΡΜ Ε.Π.Ε., 2001)
 • “Βελτιστοποίηση περιβαλλοντικής συμβατότητας και αποκατάσταση λατομείου μαρμάρου”, (Μάρμαρα Νάξου-Αφοί Π. Λογιωτάτου  Α.Ε.Β.Ε., 2001)
 • “Energy, Environment and Sustainable Development: Low Risk Disposal Technology”, (Ε.Ε. EVGI – CT –2000 – 00020, 2001)
 • LIFE “Action plan for the site location and the development of design operation and environmental impact assessment method of solid waste sanitary landfill in Egypt governorates”, (Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών Ε.Π.Ε., 2000)
 • “Έρευνα επί των δυνατοτήτων αξιοποίησης του περλίτη Περιοχής Κεφάλου”, (Δήμος Ηρακλειδών, 2000)
 • “Δημιουργία συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) στο Νομό Κοζάνης”, (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, 1999)
 • ΠΑΒΕ - “Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βελτιστοποίηση πρωτογενούς παραγωγής σε λατομείο και σχιστήριο μαρμάρων, με την αξιοποίηση παραπροϊόντων και απορριμμάτων σε χρήσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία”, (ΜΕΓΚΑ ΜΑΡΜ Ε.Π.Ε., 1999)
 • “Περιβαλλοντική εξυγίανση Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου” (Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας Ε.Μ.Π., 1999)
 • “Διερεύνηση καταλληλότητας ορυκτών ως αποξεστικών μέσων αμμοβολής”, (ΙΓΜΕ, 1999)
 • “Έρευνα βέλτιστης λύσης για τη μεταφορά και διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων σε προσδιορισμένα ανενεργά μεταλλεία - λατομεία”, (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999)
 • “Έρευνα δυνατοτήτων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων σε ανενεργά μεταλλεία - λατομεία ”, (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999)
 • “Ανασχεδιασμός της εκμετάλλευσης του λατομείου περιοχής Βάρης της εταιρείας ΑΜΜΟΣ Α.Ε., με στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία”, (ΑΜΜΟΣ Α.Ε., 1999)
 • ADAPT - “Τα ελληνικά μάρμαρα γοητεύουν τον κόσμο”, (Υπουργείο Εργασίας, 1998)
 • “Development of novel processing for the production of low-cost by-product fillers as a replacement for high-cost primary fillers”, (ΕΟΚ, 1998)
 • “Εκσυγχρονισμός της εκμετάλλευσης των λατομείων περιοχής Κορωπίου, με στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική προστασία”, (ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.-ΤΡΙΑΣ, 1997)
 • “Υπερλειοτρίβηση πονζολάνης”, (Υπουργείο Πολιτισμού, 1997)
 • “Οικονομοτεχνική αξιολόγηση εναλλακτικής μεθόδου παραγωγής αλούμινας με πρόσμιξη τριυδρικού βωξίτη”, (Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., 1997)
 • “Inventory and evaluation of the current situation of Blast-cleaning/Coating operations in Greece”, (ΕΟΚ, 1997)
 • “Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων εργασιών αμμοβολής”, (ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ, 1997)
 • “Εκτίμηση της μεταλλευτικής αξίας των παραχωρήσεων της ΜΕΒ Α.Ε. στο Νομό Ευβοίας”, (Ε.Τ.Β.Α., 1997)
 • “Μελέτη δυνατοτήτων αξιοποίησης υλικού περιοχής Φωλέας Καβάλας ως βιομηχανικού ορυκτού”, (Φίλλιπος Α.Ε., 1997)
 • “Προκαταρκτική διερεύνηση καταλληλότητας Βιομηχανικού Ορυκτού ως αναλώσιμο αποξεστικό μέσο αμμοβολής”, (ΤΙΤΑΝ Α.Ε., 1996)
 • “Πρότυπη Αποκατάσταση Ανενεργών Λατομικών Χώρων Μερέντας Μαρκοπούλου”, (Οργανισμός Αθήνας, 1996)
 • “Πρότυπη ανάπλαση – αξιοποίηση λατομικού χώρου στη θέση Άκρα Τούρλα Σαλαμίνας”, (Ο.Λ.Π., 1996)
 • “Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποκατάσταση ανενεργού λατομείου περιοχής Καρέα Βύρωνα”, (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1995)
 • “Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών εκπόνησης μελετών αποκατάστασης – αξιοποίησης ανενεργών λατομείων. Πιλοτικό πρόγραμμα στο λατομείο  Βιαρόπουλου Τουρκοβουνίων”, (Ο.Ρ.Σ.Α, 1995)
 • “Διερεύνηση δυνατοτήτων μερικής ή ολικής αντικατάστασης της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) από σήραγγα”, (Δήμος Αγ. Παρασκευής, 1995)
 • “Tεχνική Αξιολόγηση για την εκποίηση των Mεταλλείων Kασσάνδρας”, (Υπουργείο Ανάπτυξης, 1994)
 • “Αξιοποίηση των στείρων λατομείου δολομιτικού μαρμάρου Νήσου Θάσου”, (Γ. Λαζαρίδης, 1993)
 • “Aξιοποίηση των στείρων των λατομείων δολομιτικού μαρμάρου Νήσου Θάσου και Nικήσιανης Kαβάλας”, (Γ. Λαζαρίδης, 1993)
Η ζωή στο Εργαστήριο