Εργαστηριακός Εξοπλισμός

O επιστημονικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα και εργαστηριακά μηχανήματα:

Εργαστηριακός Εξοπλισμός Περιβαλλοντικών Μετρήσεων
 • Δονησιογράφοι Instantel DS-077 Minimate II, Minimate Plus και DS-477 Blastmate II
 • Hχόμετρο (sound level meter) SLM 116 NORSONICS
 • Aντλίες εισπνεύσιμων κονιορτών AFC 123 της Casela
 • Δειγματολήπτες High Vol PM-10 (model 600) & High Vol TSP (model 610)
 • Δειγματολήπτης αιωρούμενων σωματιδίων PM-10 και PM-2.5 τύπου TEOM (Thermo Fisher Scienticic)
 • Δειγματολήπτης αιωρούμενων σωματιδίων PM-10 και PM-2.5 τύπου Skypost PM HV (TCR TECORA)
 • Μετεωρολογικός σταθμός Hobo weather station (Onset Computer Corporation)
 • Φορητοί δειγματολήπτες συνεχούς καταγραφής επιβλαβών και επικίνδυνων αερίων (SO2, NOx, CO, CO2, κ.ά.)
 • Εξοπλισμός συνεχούς καταγραφής δεδομένων για την ανάλυση παραμέτρων κυκλωμάτων αερισμού (ταχύτητα, πίεση, θερμοκρασία, κ.λπ.)
 • ICP της Perkin Elmer
 • Soil tester Orbeco-Hellige
 • Εξοπλισμός υπογείων έργων για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς της βραχόμαζας
 • Πλήρες σύστημα ισοκινητικής δειγματοληψίας αιωρούμενων σωματιδίων από καμινάδες & αγωγούς, κατά ISO 9096, και διοξινών και φουρανίων κατά EN 1948
 • Πλήρες αυτόματο σύστημα ανάλυσης αερίων ρύπων: CO - SO2 - NOx - CO2
 • Σύστημα περιβαλλοντικής δειγματοληψίας αιωρούμενων σωματιδίων PM-10, PM-2.5 και διοξινών
 • Οπτικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων
 • Ειδικά δοχεία δειγματοληψίας υπογείων υδάτων
 • Χειροκίνητο σύστημα δειγματοληψίας αερίων δειγμάτων με αντλία και 6 ηλεκτρολυτικά βαμμένους κυλίνδρους
 • Σταθμήμετρα 150 και 300 μέτρων
 • Σταθμήμετρο 30 μέτρων μέτρησης διεπιφάνειας ύδατος-υδρογονανθράκων
 • Φορητός αεριοχρωματογράφος για περιβαλλοντικές αναλύσεις
 • Φορητός αεριοχρωματογράφος για αναλύσεις βιομηχανικών εκπομπών VOCs (fugitive emissions) 
 • Ηχόμετρο τύπου Ι και παρελκόμενα, κατάλληλο για περιβαλλοντικές μετρήσεις
 • Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής μετρήσεων σε PC
 • Σύστημα άμεσης μέτρησης υδρογονανθράκων σε ρυπασμένα υπεδάφη και υπόγεια ύδατα
 • Αναλυτής Oλικού Οργανικού Ανθρακα (TOC)
 • Εργαστηριακοί ζυγοί
 • Πλήρες Σύστημα αέριας χρωματογραφίας
 • Πλήρες σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας
 • Φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους
 • Φορητό χρωματόμετρο
 • Σύστημα προσδιορισμού BOD
 • Σύστημα προσδιορισμού COD
 • Συσκευή δοκιμών εκχυλισιμότητας βαρέων μετάλλων
 • Φορητές καταγραφικές συσκευές για ρύπανση νερού
 • Συσκευή κοσκίνησης και κόσκινα για το μηχανικό διαχωρισμό ξηρών δειγμάτων στα κατάλληλα κοκκομετρικά κλάσματα για την περαιτέρω επεξεργασία τους
 • Συσκευές ελέγχου φυσικοχημικών ιδιοτήτων
 • Φασματοφωτόμετρο εκπομπής
 • Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης
 • Κοκκομετρητής υπέρλεπτων υλικών
 • Σύστημα βιντεομικροσκοπίου


Eργαστηριακός εξοπλισμός μελέτης βιομηχανικών ορυκτών
 • AeroJet Milling System (British Rema AJ-100)
 • Protimeter Complete Dampness kitt
 • Xρωματόμετρο REF 181 Micromatch Plus - Sheen Instruments Ltd.
 • pH-μετρο Jenway 3310
 • Aγωγιμόμετρο Jenway 4310
 • Παχύμετρο Positector 6000
 • Direct Reading Digital Turbimeter
 • Surftester Mitutoyo 201
 • Circular Blade Cross Cut Tester
 • Συσκευή αμμοβολής PULSAR III της ZERO Products
 • Aεροσυμπιεστής GA 45 - 7.5 της Atlas Copco
 • Aεροφυλάκιο Atlas Copco 1000lt


Eξοπλισμός μελέτης αδρανών υλικών αδρανών και αντιολισθηρών υλικών
 • Los Angeles Abrasion Machine
 • Deval Apparatus
 • Pendulum Friction Tester
 • Impact Value Apparatum
 • Kοκκομετρητής υπέρλεπτων υλικών LASER MALVERN MasterSizer/E
 • Δονητής Kοσκίνων EFL 2000-ENDECOTTS Ltd. με πλήρη σειρά κοσκίνων


Μονάδα Εικονικής Πραγματικότητας
 
Εκτός από τον βασικό εξοπλισμό που αποτελείται από σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υψηλών ταχυτήτων, που καθιστούν δυνατή την δημιουργία “Render Farm” για την ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, το Εργαστήριο έχει προμηθευτεί και ειδικό εξοπλισμό δημιουργίας και παρουσίασης στερεοσκοπικών εκπαιδευτικών ταινιών και εφαρμογών σε μεγάλο κοινό.

Ο εξοπλισμός αποτελείται:

 • Οθόνες και 3D-γυαλιά (active) στα πλαίσια της δημιουργίας των εφαρμογών.
 • Μια μεγάλη οθόνη τηλεόρασης με δυνατότητα αναπαραγωγής τρισδιάστατων ταινιών.
 • Φορητό σετ που αποτελείται από δύο projectors που ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αλλάζει την πολικότητα του φωτός με την χρήση ειδικών φίλτρων, και με τη βοήθεια ειδικών γιαλών παθητικής λήψης (3D passive glasses) ο θεατής έχει την ικανότητα να παρακολουθεί τρισδιάστατα στερεοσκοπικά video ή να κάνει χρήση στερεοσκοπικές εκπαιδευτικές εφαρμογές για μεγαλύτερη εμβύθιση στον εικονικό κόσμο.
Eξοπλισμός Μετρήσεων Ορεινού Περιβάλλοντος
 • Μετεωρολογικός σταθμός Davis vantage pro (μέτρηση θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, βροχόπτωσης, σχετικής υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, UV index, διεύθυνσης και ταχύτητας ανέμου).
 • Θερμοκάμερα IRISYS 4030 (19200pixels, ευαισθησίας 0,08oC) για τη μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων στους ορεινούς οικισμούς.
Hardware - Software

Το Εργαστήριο διαθέτει μια ισχυρή βάση από υπολογιστές και εξειδικευμένα λογισμικά πακέτα, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων (μοντελοποίηση διασποράς ρύπων, οπτική ανάλυση του τοπίου και εκτίμηση της οπτικής ρύπανσης, προσομοίωση κυκλωμάτων αερισμού, τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις σχεδίων, κ.λπ.).