Εκπαιδευτική δραστηριότητα

Το Εργαστήριο καλύπτει ένα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπαιδεύει τους φοιτητές στη χρήση εργαστηριακών συσκευών, οργάνων, in situ μετρητικών διατάξεων, καθώς και εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού. Επιπλέον, συμβάλει με τα μέσα που διαθέτει στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών των φοιτητών του Ιδρύματος.

Πιο αναλυτικά, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που τελούν συνολικά ή εν μέρει υπό την ευθύνη των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα:

 

A. Προπτυχιακά μαθήματα

 1. Εκμετάλλευση μεταλλείων ΙΙ (Υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 6ου εξαμήνου)

 2. ΑΔΟΠ – Οικονομική των Επιχειρήσεων (Υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 6ου εξαμήνου)

 3. Περιβάλλον ΙΙ - Προστασία Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική και Μεταλλουργία (Υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 7ου εξαμήνου)

 4. Ασφάλεια – Υγιεινή – Δίκαιο (Υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 7ου εξαμήνου)

 5. Περιβαλλοντική Μεταλλευτική και Λατομική Τεχνολογία - Ειδικά Θέματα (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος του 8ου εξαμήνου)

 6. Μάρμαρα και Βιομηχανικά Ορυκτά (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας του 8ου εξαμήνου)

 7. Μεταλλευτική Οικονομία (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα μάθημα δεξαμενής του 8ου εξαμήνου)

 8. Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων (Κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας του 9ου εξαμήνου)

 9. Μέθοδοι Υπογείων Εκμεταλλεύσεων (Κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας του 9ου εξαμήνου)

 10. Διάθεση Στερεών Αποβλήτων – Ανακύκλωση Υλικών (Κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος του 9ου εξαμήνου)

 11. Υπόγεια έργα (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας του 9ου εξαμήνου)

 12. Διαχείριση Περιβάλλοντος – Νομοθεσία (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος του 9ου εξαμήνου)

 13. Μεταλλευτική Εκτιμητική και Στοιχεία Μεταλλευτικού και Λατομικού Δικαίου (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα δεξαμενής του 9ου εξαμήνου)

 


Β. Μεταπτυχιακά μαθήματα

1. Οικονομική του Περιβάλλοντος (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»)

2. Σχεδιασμός και Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Ειδικών Υπογείων Έργων (Υποχρεωτικό μάθημα του 1ου τετραμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων»)

3. Ηλεκτρομηχανολογικά Θέματα Σηράγγων - Αερισμός (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 1ου τετραμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων»)

4. Διαχείριση Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 2ου τετραμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων»)

5. Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Υποχρεωτικό μάθημα του 1ου τετραμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»)

6. Περιβαλλοντική Οικονομία:  εφαρμογές σε ζητήματα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών (Υποχρεωτικό μάθημα του 2ου τετραμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»)

7.  Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του 1ου τετραμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»)

 

 

Γ. Προδιδακτορικά μαθήματα

1. Περιβάλλον & Μεταλλευτική Δραστηριότητα – Ειδικά Θέματα

2. Οικονομία των Βιομηχανικών Ορυκτών