Πιλοτική δοκιμή προσομοίωσης φωτιάς και καπνού

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πιλοτική δοκιμή προσομοίωσης φωτιάς και καπνού στον υπόγειο χώρο διάθεσης αποβλήτων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ).
Σκοπός της δοκιμής, που έγινε από στελέχη του Εργ. Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ και της εταιρείας ΕΝΑΛΟΣ ΕΠΕ, ήταν να προσομοιωθούν ρεαλιστικά οι συνθήκες ορατότητας και να ληφθούν μετρήσεις αερισμού κατά την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε υπόγειους χώρους, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση της μοντελοποίησης του φαινομένου. Παρόντες ήταν επίσης οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων», καθώς και υπεύθυνοι ασφαλείας σηράγγων της Αττικής Οδού και της Νέας Οδού.
Η δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται να υπάρξει άσκηση ετοιμότητας πυρόσβεσης – διάσωσης στον υπόγειο χώρο του ΤΠΠΛ με τη συμμετοχή της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και του προσωπικού του ΤΠΠΛ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες αντιμετώπισης τέτοιων κινδύνων.


Προσδιορισμός Κατάλληλων Περιοχών Για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Και Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Απόβλητων

Το Εργαστήριο συμμετέχει στην εκπόνηση Ερευνητικού Έργου για προσδιορισμό κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε.
Το Έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μεθοδολογίας χωροθέτησης περιοχών τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (εκτίμηση υφιστάμενων και μελλοντικών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση ρευμάτων επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση υπόγειων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, κλπ), με έμφαση στην ανάπτυξη κριτηρίων αποκλεισμού και τελικής αξιολόγησης περιοχών εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
Το έργο βρίσκεται σήμερα στην τελική του φάση. Βασικά καινοτομικά στοιχεία του έργου ως προς το πλαίσιο εξέτασης της χωροθέτησης αποτελούν:
  • η εισαγωγή της εκτίμησης κινδύνου ως κομμάτι της διερεύνησης της περιοχής ενδιαφέροντος
  • η εισαγωγή πινάκων βαθμονόμησης της καταλληλλότητας μιας περιοχής στα πλαίσια των αντίστοιχων κριτηρίων
  • η εξαίρεση από περιορισμούς χωροθέτησης (υπό την αίρεση της εκτίμησης κινδύνου) θέσεων που αφορούν στην αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων, στην δημιουργία υπόγειων χώρων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, στην διαχείριση αποβλήτων εντός ή κοντά στο χώρο παραγωγής τους (on-site).

Περιβαλλοντική Εξυγίανση ΤΠΠΛ

Για την υλοποίηση ζωτικής σημασίας περιβαλλοντικών έργων στο χώρο του Τ.Π.Π.Λ. βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα «Εξυγίανση Εδαφών και Συμπληρωματικά Έργα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου». Πιο συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι η ριζική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα ρυπασμένα εδάφη που βρίσκονται στην περιοχή.
Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΥΠ.ΑΝ., και διακρίνεται σε τρία υποέργα. Αυτά αφορούν, στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής ρυπασμένων εδαφών (Χ.Υ.Τ.Ρ.Ε.) όπου θα αποτεθεί το σύνολο σχεδόν των υλικών, στην κατασκευή ενός υπόγειου χώρου για την διάθεση ειδικών αποβλήτων από την περιοχή του Πάρκου και τέλος στην εγκατάσταση ενός πρότυπου εργαστηρίου περιβαλλοντικών μετρήσεων για τον έλεγχο και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των παραπάνω.
Περισσότερα...