Περιγραφή

H ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Eργαστηρίου αναπτύσσεται και εξελίσσεται στα ακόλουθα πεδία:

 

1. Περιβάλλον Μεταλλευτική Δραστηριότητα και Τεχνικά Έργα
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλευτικών & Λατομικών  Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων.
 • Αποκατάσταση/Επαναχρησιμοποίηση Εξοφλημένων Μεταλλευτικών & Λατομικών  Χώρων με νέες χρήσεις γης (χώροι αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων, χώροι υγειονομικής ταφής αστικών ή επικίνδυνων αποβλήτων, τουριστικές – συνεδριακές εγκαταστάσεις, κ.ά.).
 • Αξιοποίηση Απορριμμάτων/Παραπροϊόντων Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, με έμφαση σε χρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. πληρωτικά υλικά, αποξεστικά, κ.ά.).
 • Εκτίμηση – Διαχείριση κινδύνου (Risk assessment and management) σε ρυπασμένες από βιομηχανική δραστηριότητα περιοχής με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το οικοσύστημα και τη δημόσια υγεία και την εξυγίανση του χώρου προς αξιοποίησή του σε νέες χρήσεις.
 • Περιβαλλοντική Προστασία και Σχεδιασμός Εκμετάλλευσης.

 

2. Υπόγεια Ανάπτυξη

 • Σχεδιασμός Ειδικών Υπογείων Έργων (αποθηκευτικών κέντρων, χώρων στάθμευσης, δεξαμενών, κ.λπ.).
 • Αξιοποίηση Εξοφλημένων Υπογείων Μεταλλευτικών Έργων σε νέες χρήσεις (π.χ. χώρους υποδοχής επικίνδυνων αποβλήτων).
 • Διερεύνηση Προβλημάτων Aερισμού υπό κανονικές και ειδικές συνθήκες (π.χ. πυρκαγιάς, εισροής επικίνδυνων αερίων, κ.ά.).
 • Διαχείριση Κινδύνου κατά την κατασκευή Υπογείων Έργων.

 

3. Περιβαλλοντική Οικονομία

 • Οικονομικά του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμηση της αξίας αγαθών και υπηρεσιών του περιβάλλοντος, κ.ά.).
 • Aξιολόγηση Επενδύσεων – Οικονομοτεχνικές Μελέτες Σκοπιμότητας.
 • Κοινωνικές Αναλύσεις Κόστους – Οφέλους.
 • Έρευνες αγοράς - Βιομηχανικό marketing.
 • Οικονομική των επιχειρήσεων.

 

4. Εκμετάλλευση Μεταλλείων και Βιομηχανικά Ορυκτά
 • Σχεδιασμός υπαιθρίων και υπόγειων εκμεταλλεύσεων (εκμετάλλευση – αποκατάσταση) με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Μοντελοποίηση κοιτάσματος και εκτίμηση αποθεμάτων.
 • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση των σχεδίων εκμετάλλευσης.
 • Χρονικός προγραμματισμός της εκμετάλλευσης.
 • Βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης / συμβατότητας των επιφανειακών εκμεταλλεύσεων.
 • Διερεύνηση Καταλληλότητας Βιομηχανικών Ορυκτών σε Νέες Xρήσεις.
 • Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Φυσικών και Τεχνητών Αποξεστικών Υλικών.
 • Έρευνα και Δοκιμές Καταλληλότητας Αδρανών - Αντιολισθηρών Υλικών.
 • Πιλοτική Παραγωγή και Αξιολόγηση Υπέρλεπτων Υλικών για Εφαρμογές στον Κλάδο των Πληρωτικών.

 

5. Brownfields
 • Ανάπτυξη του Πρωτοποριακού Εγχειρήματος του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.
 • Διαμόρφωση Μεθοδολογιών και Εργαλείων για τη Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Προβλημάτων στα Brownfields.
 • Διαμόρφωση Σχεδίων Ανάπτυξης Άλλων Εγκαταλειμμένων Βιομηχανικών Χωρών (ΜΑΒΕ, ΑΕΒΑΛ, Θειωρυχεία Μήλου, κ.λπ.).

 

6. Aνάπτυξη Eφαρμογών Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας
 • Δημιουργία Τρισδιάστατων Φωτορεαλιστικών Απεικονίσεων ως μέσω επικοινωνίας μεταξύ ειδικών και κοινού.
 • Aνάπτυξη Eκπαιδευτικών Bοηθημάτων Πολυμέσων.
 • Aνάπτυξη Aμφίδρομων (interactive) Πολυμέσων για την παρουσίαση δραστηριοτήτων.

 

7. Ορεινές Περιοχές
 • Αποτίμηση της αξίας της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των ορεινών οικισμών.
 • Βελτιστοποίηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ορεινές περιοχές.
 • Συστηματοποίηση της γνώσης για τη φύση και την κοινωνία των ορεινών περιοχών της Ελλάδας.