Περιβάλλον και Μεταλλευτική

Ο στόχος της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής στο συγκεκριμένο πεδίο είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Η κυρίαρχη αντίληψη που διέπει την προσέγγιση του Εργαστηρίου είναι ότι με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να είναι συμβατή με το περιβάλλον και να έχει την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών.
Η προσέγγιση αυτή εδραιώνεται πάνω στην ενδελεχή ανάλυση της κάθε περίπτωσης με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων εργαλείων και την καινοτομία.

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών απoβλήτων

Στόχο του Έργου αποτέλεσε ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχει επιφέρει ο μέχρι σήμερα τρόπος διαχείρισής τους στην Αττική.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
  • Έρευνα των ποσοτήτων και των ειδών των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται στην Αττική.
  • Διερεύνηση των τεχνικών διαχείρισης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Διερεύνηση της συμπεριφοράς του κοινού, των μεγάλων χρηστών αλλά και των προμηθευτών, υπό το φως της προοπτικής ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων.
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας,
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής για τη συλλογή και την αποσυναρμολόγηση των Η/Υ.
  • Διαμόρφωση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου.
 
Ειδικό στόχο αποτέλεσε η ενσωμάτωση ευαίσθητων τμημάτων του πληθυσμού (π.χ. Α.Μ.Ε.Α., αθίγγανοι, μακροχρόνια άνεργοι, κ.λπ.) μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Παρακολουθήστε ένα βίντεο από τις δραστηριότητες του προγράμματος
E-Waste Video