Προσδιορισμός Κατάλληλων Περιοχών Για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Και Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Απόβλητων

Το Εργαστήριο συμμετέχει στην εκπόνηση Ερευνητικού Έργου για προσδιορισμό κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε.
Το Έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μεθοδολογίας χωροθέτησης περιοχών τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (εκτίμηση υφιστάμενων και μελλοντικών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση ρευμάτων επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση υπόγειων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, κλπ), με έμφαση στην ανάπτυξη κριτηρίων αποκλεισμού και τελικής αξιολόγησης περιοχών εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
Το έργο βρίσκεται σήμερα στην τελική του φάση. Βασικά καινοτομικά στοιχεία του έργου ως προς το πλαίσιο εξέτασης της χωροθέτησης αποτελούν: